L'aprenentatge significatiu d'Ausubel


Ausubel nasqué a Nova York, estudià a la New York University; fou seguidor de Jean Piaget. Una de les seves millors aportacions en el camp de l'aprenentatgei la psicologia fou el desenvolupament dels organitzadors d'avanços (des de 1960).

Segons els seus estudis, Ausubel considera que l'aprenentatge per descobrimient no ha d'estar oposat a l'aprenentatge per exposició, ja que aquest tipus d'aprenentatge pot tenir la mateixa eficàcia mentre es compleixin una sèrie de característiques. Així, l'aprenentatge escolar pot arribar a partir de dues variables: per recepció o per descobriment, amb la finalitat que es pugui aconseguir un aprenentatge significatiu.

ausubel.jpg

Per Ausubel, amb l'aprenentatge significatiu, els nous coneixements s'incorporen de forma substantiva en l'estructura cognitiva de l'alumne. Aquest fet s'aconsegueix quan l'estudiant relaciona els nous coneixements amb els adquirits anteriorment; però també és necessari que l'alumne s'interessi per aprendre per allò que és nou.

Avantatges de l'aprenentatge significatiu:
  • Produeix una retenció més duradera de la informació.
  • Facilita l'adquisició de nous coneixements relacionats amb els que ja s'havien adquirit, ja que si l'estructura cognitiva està clara hi ha més facilitat per a la retenció de nous continguts.
  • Si la nova informació està relacionada amb l'anterior, serà guardada dins la memòria a llarg termini.
  • Aquest tipus d'aprenentatge és actiu, ja que depèn de l'assimilació de les activitats d'aprenentatge per part de l'alumne.

PRINCIPALS TRETS DE LA TEORIA


L'aprenentatge implica una reestructuració activa de les percepcions, idees, conceptes i esquemes que l'alumne posseeix en la seva estructura cognitiva. Es concep l'alumne com un "processador actiu de la informació mitjançant un aprenentatge sistemàtic i organitzat”.

Ausubel diferencia dos tipus d'aprenentatges .

1. El que es refereix a la manera d'adquirir el coneixement.
2. La forma en què el coneixement és incorporat en l'estructura de coneixements o estructura cognitiva de qui aprèn.

Així, un aprenentatge és significatiu quan es pot relacionar, de manera no arbitrària i substancial amb allò que l'alumne ja sap. Per tal que l'aprenentatge sigui significatiu s'han de complir dues condicions:

1. El material de l'aprenentatge ha de tenir un significat per ell mateix.
2. El material ha de tenir un potencial significatiu per a l'alumne.

Per aconseguir un bon aprenentatge d'un nou concepte serà necessari que existeixi un pont cognitiu entre el nou concepte i la idea de caràcter més general que té l'alumne. Aquesta organització prèvia consisteix en una o diverses idees generals, que es presenten abans que els materials d'aprenentatge, amb la finalitat que la seva assimilació sigui efectiva per part de l'aprenent.ALTRES REPRESENTANTS


ESTIL D'APRENENTATGE AMB TIC


La teoria de l'aprenentatge significatiu d'Ausubel està centrada fonamentalment en l'aprenentatge de matèries escolars. Com s'ha especificat en els punts anteriors, per a que un contingut sigui significatiu s'ha d'incorporar al conjunt de coneixements del subjecte, relacionant-lo amb els seus coneixements previs.

Ausubel té dues opinions sobre el tema de l'aprenentatge amb les TIC:
  • Consideracions positives (avantatges)

Ús dels ordinadors per a l'ensenyament amb la finalitat que possibilitin el control de moltes variables de manera simultània. Sempre considerant necessari que la utilització de les TIC estigui recolzada per una teoria empíricament de la recepció significativa i l'aprenentatge per descobriment.

  • Consideracions negatives (inconvenients)

No hi ha cap interacció entre alumne-alumne i mestre-alumne.
No hi ha cap ordinador que pugui donar resposta a totes les preguntes formulades per l'alumne

ALTRES ENLLAÇOS D'INTERÈS:

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://aprendizajesignificativo.com/
http://www.eco.buap.mx/apoyo/ESTRATEGIAS%20PARA%20EL%20APRENDIZAJE%20SIGNIFICATIVO.pdf